PLASTY

svářeči Z-U
kurz svařování a lepení plastů dle TPG 927 05 a TNV 75 5517

ZÁKLADNÍ KURZ
– Je určen pro získání všeobecných znalostí a praktických dovedností svářeče příslušné zvolené technologie svařování materiálu, polotovaru, jeho rozměru a je ukončen závěrečnou zkouškou nezbytnou pro vydání „osvědčení o zkoušce v základním kurzu svářeče plastů“ a průkazu odborné kvalifikace.
– Při zkoušce žadatel prokáže přiměřené praktické zkušenosti, znalosti bezpečnostních požadavků a požadavků hygieny práce v oblasti svařování a lepení plastů.

DOŠKOLOVACÍ KURZ
– Je určen pro doplnění znalostí před periodickou zkouškou, která je určená k ověření znalostí nezbytných pro prodloužení platnosti již zmíněných dokladů.

PODMÍNKY KURZU
1.) Základní kurz – základní kurz musí absolvovat i svářeči plynovodů z plastů před vykonáním první zkoušky odborné způsobilosti
2.) Doškolovací kurz – doškolovací kurz svářeči plynovodů z plastů před schvalovací či periodickou zkouškou odborné způsobilosti
3.) Periodická zkouška – periodickou zkoušku lze vykonat nejpozději do 6 měsíců od skončení platnosti příslušné zkoušky

Cílová skupina dle:
TNV 75 5517
TPG 927 05
TPG 927 04
vodárenství: samostatní svářeči vodovodů, kanalizací
plynárenství: pomocníci svářeče plynovodů z plastů
svářeči plynovodů z plastů, připravující se na zkoušku první, periodickou, schvalovací
Typ kurzu základní (prvotní získání kvalifikace) – před základní zkouškou
doškolovací – před periodickou zkouškou
Časová náročnost  2 – 7 dní (dle zvolených metod svařování, typu polotovaru a materiálu, dimenze)
– délka kurzů lze přizpůsobit zkušenostem svářeče
Požadavky na žadatele  platná lékařská prohlídka – způsobilost k výkonu svařování plastů
věk minimálně 18 let
fotografie jako na OP – prvotní vystavení průkazu svářeče
Doklad o kvalifikaci  Osvědčení o zkoušce v základním kurzu svářeče plastů
Průkaz odborné kvalifikace – pouze u prodloužení kvalifikace
Platnost dokladů 2 roky (poté periodické přezkoušení, rovněž s 2-letou platností)

OZNAČENÍ KURZU: Z-U/X.X.X.XX
Př. Z-U/3.1.3.11 – (svařování) Z-U/ (PE) 3. (trubek) 1. (dn 20-315 mm) 3. horkým tělesem na tupo) 11

skupina materiálu
Z-U/
x typ polotovaru x rozměry polotovarů (mm) x metody svařování xx
 PVC PVC-U
ABS
1 trubka 1 do 40 1 horkým tělesem na tupo 11
 PP (PP1-3) 2 deska 2 50 – 110 2   polyfúzní 12
 PE, PB 3 fólie 3 20 – 315 3   sedlové 13
PVDF 4 jiné 4 63 – 315 4   horkým klínem 14
PE-X 5   5 nad 180 5   jiné 15
jiné 6 5 do 3mm fólie 6 elektro svařování objímka 21
      3 – 10 mm desky 7   sedlo 22
nad 10 mm desky 8   jiné 23
    horkým plynem horkou tryskou, rychlodýzou 31
  extrudérem 32
  jiné 33
jiné   41
lepení   51

svářeči C-U
kurz svařování plastů dle TPG 927 04

– Příprava žadatelů k vykonání zkoušky k odborné způsobilosti „Svářeč plynovodů z plastů“.
– Při zkoušce musí svářeč prokázat, že má praktické zkušenosti s metodou svařování a materiálem a odborné znalosti v oblasti výstavby, rekonstrukce a oprav plynovodů a bezpečnostních ustanovení v rozsahu příslušného svářečského oprávnění.
– Zkouška se skládá z písemného testu, ústního přezkoušení a praktické části.

UPOZORNĚNÍ
Tato odborná způsobilost není dle TNV 75 5517- tj. neplatí pro svařování vody, viz. TPG 927 05

Cílová skupina svářeči plynovodů z plastů
Časová náročnost nový svářeč – 5 dní + zkouška
prodloužení platnosti – 2 dny + zkouška
– délka kurzů lze přizpůsobit zkušenostem svářeče
Požadavky na žadatele nový svářeč:
platné osvědčení o zkoušce v základním kurzu dle TPG 927 05 v odpovídajícím rozsahu
absolvoval přípravný kurz dle TPG 927 05
praxi alespoň 1/2 roku – pomocník svářeče plynovodů z plastů
platné lékařské osvědčení
fotografie – jako na OP
stávající svářeč plynovodů z plastů – zkouška periodická, schvalovací – prodloužení platnosti:
originál platného Osvědčení odborné způsobilosti vydané po 1. či schvalovací zkoušce potvrzený svářečským dozorem (technolog, technik svařování plastů) o tom, že:
svářeč vykonával svářečské práce v rozsahu platnosti své svářečské zkoušky (přerušení prací je přípustné nejvíce 6 měsíců)
svářečské práce byly provedeny celkově v souladu s technickými podmínkami (tabulka na rubové straně Osvědčení)
absolvoval doškolovací kurz dle TPG 927 05
platné lékařské osvědčení
originál průkazu odborné kvalifikace – svářečský průkaz
Doklad o kvalifikaci Osvědčení odborné způsobilosti
Průkaz odborné kvalifikace s vyznačením data platnosti průkazu
Platnost dokladů 2 roky

Přehled metod svařování Z-U k provedení zkoušky C-U v daném rozsahu:

zkouška metoda
na tupo elektrotvarovkou (objímkou) elektrotvarovkou (sedlo)
C-U/P.t  Z-U/3.1.4.11
(3.1.3.11)
   
C-U/P.e   Z-U/3.1.3.21 Z-U/3.1.3.22
C-U/P.x   Z-U/5.1.3.21 Z-U/5.1.3.22
C-U/P.t a C-U/P.o Z-U/3.1.5.11    
C-U/P.e a C-U/P.o   Z-U/3.1.5.21 Z-U/3.1.5.22
C-U/P.x a C-U/P.o   Z-U/5.1.5.21 Z-U/5.1.5.22
DESKOVÉ SYSTÉMY
Z-U /2.2.7.31 4 denní kurz pro svařování desek tloušťky 3 – 10 mm z materiálu PP, horkým plynem kulatou tryskou a rychlodýzou
Z-U/2.2.7.31
Z-U/3.2.7.31
5 denní kurz pro svařování desek tloušťky 3 – 10 mm z materiálu PP, PE horkým plynem kulatou tryskou a rychlodýzou
rozšiřovací kurzy Z-U/ 2 až 3 denní kurz pro rozšíření rozsahu oprávnění pro druh materiálu, metodu svařování nebo rozsah oprávnění pro tloušťku materiálu
podmínka: platný průkaz s konkrétním rozsahem oprávnění
POTRUBNÍ SYSTÉMY
Z-U/2.1.1.12 3 denní kurz pro polyfúzní svařování trubek pro rozvod vody z materiálu PP do ø 40 mm
Z-U/3.1.3.11 4 denní kurz pro svařování trubek z materiálu PE, (PB) od ø 20 do ø315 pro rozvod vody metodou na tupo
Z-U/3.1.3. 21/22 4 denní kurz pro svařování trubek z materiálu PE, (PB) od ø 20 do ø 315 pro rozvod vody pomocí elektrotvarovek
Z-U/3.1.3.11
Z -U/2.1.1.12
Z-U/3.1.3. 21/22
6 denní kombinovaný kurz pro svařování trubek a tvarovek z materiálu PP, PE(PB), určených pro výstavbu domovních a venkovních rozvodů vody a teplovodů, TUV, kanalizačních potrubí a přípojek z plastů je vhodný pro pracovníky ve vodárenství
Z-U/3.1.4.11
Z-U/3.1.3. 21/22
5 denní kurz pro svařování plynovodů a přípojek z materiálu PEHD, metodou na tupo a elektrotvarovkami do DN 315
kurz je nutný pro přípravný kurz na zkoušku C-U/P.t.e.
Z-U/3.1.3.11
Z-U/2.1.1.12
Z-U/3.1.3. 21/22
Z-U/2.2.7.31
10 denní kombinovaný kurz pro svařování trubek, tvarovek a desek z materiálu PP, PE, (PB), určených pro výstavbu domovních a venkovních rozvodů vody a teplovodů, TUV, kanalizačních potrubí a přípojek z plastů je vhodný pro pracovníky ve vodárenství
Periodické přezkoušení TNV 755517 1 denní zkouška polyfúzního svařování
Podmínka: vlastnící svářečský průkaz Z-U/2.1.1.12 popřípadě Z-U/2.1.2.12
Doklad: prodloužení platnosti oprávnění
Periodické přezkoušení pro dvě zkoušky
(TPG 92705 a TNV 775517)
2 denní zkouška dle TPG 92705 a TNV 755517 pro svářeče s více zkouškami
Podmínka: vlastnící svářečský průkaz (platnost do 6 měsíců)
Doklad: prodloužení platnosti oprávnění
Periodické přezkoušení pro 3 a více zkoušek
(TPG 92705 a TNV 775517)
3 denní přezkoušení pro svářeče plastů vlastnící svářečský průkaz
Doklad: Prodloužení platnosti oprávnění
ZKOUŠKY dle TPG 927 04 – svářeči plynovodů viz. TPG 702 01 (zkoušky odborné způsobilosti)
C-U/P.t.e – metoda na tupo, elektrotvarovkou 4 denní přípravný kurz a zkouška svářeče plynovodů z plastů
C-U/P.t.e.x- na tupo PEHD a elektrotvarovkou síťovaný PEXa 4 denní přípravný kurz a zkouška svářeče plynovodů z plastů
C-U/P.t – metoda na tupo 4 denní přípravný kurz a zkouška svářeče plynovodů z plastů
C-U/P.e – metoda elektrotvarovkou 4 denní přípravný kurz a zkouška svářeče plynovodů z plastů
Periodické přezkoušení dle TPG 927 04 (zkouška odborné způsobilosti)
C-U/P.t.e – metoda na tupo, elektrotvarovkou 3 denní přípravný kurz a zkouška svářeče plynovodů z plastů
doklad: schvalovací zkouška svářeče, vlastní platný průkaz
C-U/P.t – metoda na tupo 3 denní přípravný kurz a zkouška svářeče plynovodů z plastů
doklad: schvalovací zkouška svářeče, vlastní platný průkaz
C-U/P.e – metoda elektrotvarovkou 3 denní přípravný kurz a zkouška svářeče plynovodů z plastů
doklad: schvalovací zkouška svářeče, vlastní platný průkaz
C-U/P.t.e.x – na tupo PEHD a elektotvarovkou síťovaný PEXa 3 denní přípravný kurz a zkouška svářeče plynovodů z plastů
doklad: schvalovací zkouška svářeče, vlastní platný průkaz

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.