Zhodnocení projektu

Příjemce dotace: SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA KRAVAŘE s.r.o.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.07/03.0032
Název projektu: ŠKOLICÍ SYSTÉM MODERNÍHO SVAŘOVÁNÍ

Na základě výzvy Moravskoslezského kraje jsme se zapojili projektem „ŠKOLÍCÍ SYSTÉM MODERNÍHO SVAŘOVÁNÍ“ do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.  Předložený projekt byl schválen k realizaci.

Cílem projektu byla inovace nabídky dalšího vzdělávání pro cílovou skupinu z Moravsko-slezského kraje, a to pro pozice v oboru  svářeč kovů, svářeč plastů a oboru lepení kovů a jiných průmyslových materiálů. Prostřednictvím nabídky nových vzdělávacích modulů chtěla Svářečská škola zmodernizováním výuky dosáhnout zvýšení kompetencí účastníků dalšího vzdělávání pro výkon funkce/ pozice a posílit uplatnitelnost a konkurenceschopnost na trhu práce.

Realizace projektu byla započata 1. října 2012. Pro úspěšné zvládnutí tohoto úkolu byl stanoven harmonogram postupu prací na vzdělávacích materiálech, který byl pravidelně kontrolován.

Ve srovnání s rychlým rozvojem svářečské technologie a obnovy používaného strojního zařízení vývoj vyučovací metodiky a pomůcek zaostává. Současný stav osnov a vyučovacích metod nedovoluje rychlé a efektivní přizpůsobování výuky měnícím se požadavkům cílové skupiny, zaměstnavatelů a jejich rozvíjejícím se potřebám. Výuka v oboru svařování je prováděna nepřetržitě již přes 50 let podle osnov z minulého století. Přesto, že do těchto rámcových osnov jsou průběžně zaváděny nové metody a poznatky, je způsob výuky zastaralý a nedostatečný.

Tým specialistů, vybraných pro realizaci grantového projektu, prostudoval dostupné vzdělávací materiály z oblasti svařování kovů a plastů, doplňoval je a nahrazoval zastaralé způsoby novými poznatky v návaznosti na potřeby skupin zájemců nejen osob nezaměstnaných, ale také z řad mladých absolventů. Zároveň tyto vzdělávací materiály třídil do jednotlivých modulů v souladu s projektem.

Jelikož projekt klade důraz na inovaci dalšího vzdělávání (školicí podklady, zefektivnění výuky, zvýšení kvality a pedagogické úrovně výuky,…), rozšíření nabídky vzdělávání (zavedení modulů o svařování a lepení plastů, kovů a jiných materiálů) bylo nutné nové poznatky a nově vzniklé školící materiály ověřit pilotáží (ověření nových osnov, materiálů a didaktických pomůcek).

Prostřednictvím výběrového řízení jsme pro tento projekt zabezpečili:

a.) soubory svářeček pro pro ruční svařování horkým plynem a destruktivní kontrolu svárů
b.) souborem pro svařování plastových trubek
c.) souborem pro nedestruktivní kontrolu svárových spojů
– a to vše v hodnotě cca 520.000,- Kč

Pilotní ověření projektu proběhlo v termínech 17. února 2014 – 7. března 2014 za oblast svařování, spojování a lepení plastů, dále v termínu 25. srpna 2014 – 19. září 2014 v oblasti svařování kovů.

Ověřována byla pracovní verze vzdělávacích vytvořených programů. Po ukončení pilotního ověřování proběhlo zapracování připomínek a nových podnětů do již vytvořených materiálů.  Zpracované materiály byly zkompletovány a jsou připraveny k výuce.

Po definitivním zpracování výukových podkladů bude projekt ukončen ke dni 31. prosince 2014.

Celkové náklady na projekt činí cca 3,5 mil. Kč.

Realizace projektu rozšířila vzdělávací nabídku směrem k modernizaci, zkvalitnění a především zefektivnění výuky a ke zjednodušení přístupu cílové skupiny ke komplexním aktuálním studijním podkladům.

V konečném důsledku si cílová skupina účastníků dalšího vzdělávání může sestavením jednotlivých modulů výukového programu stanovit výuku potřebnou pro výkon svého povolání v návaznosti na dosavadní znalosti, a spolu se snížením nákladů na vzdělávání ještě výsledky školení zefektivnit.

Přiložena fotodokumentace:

Zpr5-1 Zpr5-2 Zpr5-3

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.